شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی
ایران

 

تاریخچه شرکت

در سال 1382 و براساس مصوبه شورای عالی اداری، وظایف و مأموریت‌های معاونت نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی ایران به شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران منتقل‌‌‌ و شرکت ایجاد شد. در مهرماه 1383 اساسنامه شرکت به تصویب هیأت وزیران رسید و فعالیت‌های اجرایی آن آغاز شد.

 

هدف و موضوع فعالیت شرکت

هدف از تشکیل این شرکت، ساماندهی و اجرای فعالیت‌های دولت در زمینه تولید و توسعه برق هسته‌ای، راهبری و انجام برخی فعالیت‌های عملیاتی و کارگزاری سازمان انرژی اتمی ایران در این زمینه و نظارت بر آن‌ها است.

موضوع فعالیت این شرکت، مدیریت و نظارت بر سرمایه‌های شرکت برای انجام هرگونه فعالیت در راستای تولید و توسعه برق هسته‌ای، مدیریت و نظارت بر انجام مطالعات، مکان‌یابی، طراحی، احداث، تأمین سوخت هسته‌ای، بهره‌برداری ایمن و ازکاراندازی نیروگاه‌های هسته‌ای و تأسیسات آن‌ها و انجام کلیه معاملات مربوط به برق هسته‌ای است.

 

ارتباط سازمانی با سازمان انرژی اتمی ایران

شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران از زیرمجموعه‌های سازمان انرژی اتمی ایران بوده و در جایگاه بازوی سیاستگذاری  سازمان، در زمینۀ توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در کشور عمل می‌کند.

 

چشم‌انداز شرکت

شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران نماد استفاده از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای برای تولید برق ایمن و مطمئن به‌منظور رفع نیاز نسل‌های آینده به انرژی پاک در راستای توسعه پایدار کشور، سازمانی پویا و توانمند ازنظر علمی و فنی و برخوردار از سرمایه‌های انسانی شایسته، متعهد و توانا است.

 

مأموریت شرکت

مأموریت شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران عبارت است از: توسعه همه جانبه نیروگاه‌های هسته‌ای در تمام مراحل مطالعات امکان‌سنجی، تعیین ساختگاه، طراحی، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری و ازکاراندازی ازمنظر کمّی، مقبولیت اجتماعی، ایمنی و فناوری.

در این راستا، محورهای اصلی فعالیت شرکت به شرح زیر است:

-          مطالعه و پیشنهاد راهبردها و سیاست‌های مناسب و برقراری اجماع و همگرایی میان ذینفعان در جهت استفاده مؤثر از فناوری صلح‌آمیز هسته‌‌ای برای تولید برق،

-          توسعه فناوری، توسعه منابع انسانی و نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی هسته‌ای،

-          تعامل سازنده و مؤثر با نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای استفاده از فرصت‌های علمی و فنی و تبادل تجارب،

-          ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های هسته‌ای و خرید و فروش برق تولیدی آن،

-          تأمین مطمئن سوخت، قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای،

-          ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و منابع داخلی برای ارتقای ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های مختلف برق هسته‌ای.

 

اصول حاکم بر فعالیتها

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، اهداف خود را بر مبنای اسناد بالادستی کشور و در راستای توسعه اقتصادی کشور و سند چشم‌انداز کشور در جهت ارتقای سطح فناوری بنا نهاده است؛ همچنین در سایه عمل به الزامات مرکز نظام ایمنی هستهای کشور، حفاظت مردم و محیط زیست را در مراحل مختلف کار نیروگاه، در دستور کار قرار دارد. در این راستا، در جهت راستی‌آزماییهای آژانس بین‌المللی و افزایش قابلیت اطمینان نیروگاه، از اجرای پادمان هستهای بهره‌‌گرفته و همچنین به‌منظور حفظ سطح ایمنی بالا در تمامی مراحل کار نیروگاه و بهبود مستمر کیفیت در ابعاد مختلف از نظام مدیریت کیفیت بهره میجوید.

این شرکت با توجه به الزامات مطرح‌شده و نیز برای دستیابی به اهداف توسعه نیروگاهها، مطالعات سناریوهای جهانی توسعه نیروگاههای هستهای را انجام‌داده تا سناریوهای توسعه نیروگاههای هستهای در کشور را تدوین کند.

 

سند بالادستی

اصل 43: «استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به‌نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور» و «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» که بهرهگیری از انرژی هستهای برای تأمین پایدار برق، یکی از مصادیق اجرایی‌‌کردن این اصل مهم قانون اساسی کشور، به‌شمار میرود.

سند چشمانداز: در سند چشمانداز کشور در افق 1404، انتظار میرود جامعه ایرانی چنین ویژگیهایی داشته باشد: 

-         برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی،

-         دست‌یافتن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقۀ آسیای جنوب غربی (شامل: آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه).

 

سیاستهای کلان

-         ارتقای سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و راهبردی،

-         تلاش برای کسب فناوری و دانش هستهای و احداث نیروگاههای هستهای به‌منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.

 

مصوبه مجلس شورای اسلامی (در سال 1384)

دولت ج.ا.ا موظف است در چارچوب معاهده منع تولید و تکثیر سلاحهای هستهای (NPT) و قوانین بینالمللی با بهرهگیری از اندیشمندان، پژوهشگران، امکانات داخلی و بینالمللی و همچنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بینالمللی انرژی اتمی و کشورهای برخوردار از این فناوری در برابر کشورهای عضو معاهده (NPT) نسبت به برخوردارکردن کشور از فناوری صلحآمیز هستهای ازجمله تأمین چرخه سوخت برای بیست‌‌‌هزار مگاوات برق هستهای اقدام کند. سیاستگذاری و برنامهریزی در مورد تربیت نیروی انسانی متخصص اولویتبندی در فناوری و پژوهش‌های هستهای توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان انرژی اتمی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

شرکت زیرمجموعه

به‌منظور اجرایی‌نمودن اهداف بلندمدت کشور در استفاده از انرژی هستهای در تأمین برق و انباشت تجربه‌های مربوط به بهره‌برداری ایمن، مطمئن و اقتصادی از نیروگاههای اتمی، شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر در سال 1386 تأسیس شد. شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر زیرمجموعه شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران است.


 

شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر

پیشینه

به‌منظور اجرایی‌نمودن اهداف بلندمدت کشور در استفاده از انرژی هستهای در تأمین برق و انباشت تجربه‌های مربوط به بهره‌برداری ایمن، مطمئن و اقتصادی از نیروگاههای اتمی، شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر در سال 1386 تأسیس شد.

 

چشمانداز

-         توسعه و بهبود فرهنگ ایمنی و کیفیت در تمام سطوح کارکنان نیروگاه،

-         تولید برق پاک، ایمن، اقتصادی و مطمئن در حداکثر بازدهی و ظرفیت با رعایت کلیه اصول ایمنی، استانداردها و الزامات نظام ایمنی هستهای کشور،

-          بهرهبرداری ایمن و اقتصادی و همچنین پشتیبانی فنی، نگهداری و تعمیرات نیروگاه اتمی بوشهر توسط کارکنان مجرب ایرانی در تمام سطوح کاری،

-          عدم بروز حوادث و اتفاقات هستهای و حداقل حوادث و اتفاقات غیرهستهای،

-          برخورداری از نیروی انسانی متخصص و ارتقا در صنعت طراحی، ساخت و بهرهبرداری نیروگاههای هستهای،

-          دستیابی به جایگاه نخست در بین شرکتهای برتر داخلی.

 

موضوع فعالیت

انجام هرگونه فعالیت در راستای تولید برق، تعمیر و نگهداری نیروگاه اتمی بوشهر، تأمین سوخت و بهرهبرداری ایمن.

 

مأموریت

بهره‌برداری ایمن از هزار مگاوات ظرفیت انرژی هستهای برای تولید برق.

 
Guest (ToseGuest)


Powered By Sigma ITID.